Myndighetsjuridik autism ADHD sjukpenning objektiva undersökningsfynd välanpassat arbete arbetsförmåga

Hel sjukpenning för autism och ADHD i kammarrätten – tillräckliga undersökningsfynd

Försäkringskassan beslutade att avslå ansökan om sjukpenning med hänvisning till att det saknades objektiva undersökningsfynd som styrkte att arbetsförmågan var nedsatt i ett normalt förekommande arbete. Med hjälp av Myndighetsjuridik överklagades Försäkringskassans beslut och den försäkrade fick slutligen rätt till sjukpenning.

Den försäkrade med diagnoserna atypisk autism och ADHD ansökte om sjukpenning. Han hade tidigare uppburit aktivitetsersättning och fått beviljat LSS-insatserna daglig verksamhet och kontaktperson samt ett boendestöd till hjälp att sköta ekonomin och myndighetskontakter. Aktivitetsbegränsningarna bestod främst av påtagliga koncentrationssvårigheter, bristande impuls- och känslokontroll, svårigheter i att påbörja och slutföra uppgifter samt mycket stor energidränering efter en kort tids social interaktion.

Försäkringskassan avslog ansökan och bedömde att det inte tillräckligt tydligt framgick i det medicinska underlaget på vilket sätt den försäkrades arbetsförmåga var nedsatt. Försäkringskassan hänvisade även till sin egen medicinska rådgivare, FMR, som ifrågasatte aktivitetsbegränsningarna då den försäkrade kunnat spelat hockey vid 14–17 års åldern och klarade som vuxen av att hämta sin dotter på dagis. Förvaltningsrätten gick på Försäkringskassans linje och tillade att den inte ifrågasatte att den försäkrade hade besvär som begränsade honom men att det medicinska underlaget saknade tillräckliga objektiva undersökningsfynd. Rätten bedömde följaktligen att den försäkrade kunde utföra rutinbetonat, strukturerat och mindre kognitivt krävande arbete och avslog överklagandet.

Kammarrätten anser däremot att det medicinska underlaget visar tydligt och i tillräcklig grad att den försäkrades arbetsförmåga varit helt nedsatt under aktuell period i förhållande till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Han har därför rätt till hel sjukpenning enligt ansökan och överklagandet bifalls.

Ombud för den försäkrade i kammarrätten var Jimmy Laine på Myndighetsjuridik AB.