Nyheter & artiklar från Myndighetsjuridik

HFD GAV MYNDIGHETSJURIDIK RÄTT

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har gett Myndighetsjuridik rätt i ett viktigt sjukpenningmål.

mamma och barn, ledsna.

Frågan i målet var i vilken grad Försäkringskassan kan ställa krav på undersökningsfynd gjorda av läkare när det kommer till psykiatriska diagnoser (såsom utmattningssyndrom, depression, ångest osv). 

Vår klient hade ansökt om sjukpenning p.g.a. utmattningssyndrom. Försäkringskassan beslutade att avslå ansökan med motiveringen att det saknades tillräckliga undersökningsfynd som ger stöd för beskrivningen av besvärsbilden. 

Enligt HFD krävs inte att det i det medicinska underlaget redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än läkarens iakttagelser och uppgifter från den enskilde. Domstolen poängterar även att ett läkarintyg där bedömningen huvudsakligen grundas på den enskildes egen beskrivning av sitt tillstånd kan vara tillräckligt för beviljandet av sjukpenning. 

HFD tillägger även det kan ställas högre krav avseende läkarens bedömningar ju längre den enskildes besvär består. Ju längre läkaren träffat sin patient desto större är möjligheterna för läkaren att säkerställa och fördjupa bedömningen. 

Vi tolkar domen som att huvudfokuset läggs på läkarens värdering av den enskildes egen beskrivning av sitt tillstånd, men att läkaren förstås behöver motivera sin värdering. Vi tänker även att läkaren i sin bedömning utgår från sin egen kompetens och erfarenhet. 

Det låter rimligt att en läkare som träffat sin patient under en längre tid även kan göra mer säkrare bedömningar, och det är därför som HFD anser att det kan finnas utrymme för att även ställa högre krav ju längre sjukskrivningen pågått. I sammanhanget får noteras hur många sjukskrivna inte har möjlighet att få träffa samma läkare under en längre period, och det är inte helt ovanligt att man träffar olika stafettläkare under sjukskrivningen. I sådana fall bör det inte ställas några högre krav från Försäkringskassans håll, även om ett sjukpenningärende pågått under längre tid. Det får förutsättas att läkarna kan sitt jobb samt att de även långtgående utgår från Socialstyrelsens beslutsstöd för olika diagnosbilder. 

FK ska inte ställa krav på objektiva undersökningsfynd

Försäkringskassan ska alltså inte ställa krav på (objektiva) undersökningsfynd. Vår förhoppning är att sjuka i psykisk ohälsa nu kommer att få sin ansökan lättare beviljad. Domen lär även underlätta läkarnas arbete. 

Vidare anser vi att domen på ett likvärdigt sätt ska kunna tillämpas när frågan rör andra diagnosbilder där (objektiva) undersökningsfynd låter sig svårligen göras. Det kan exempelvis röra sig om personer som har diagnosen ME/CFS eller en smärtproblematik. Även för dessa personer bör det framöver bli betydligt lättare att få sin ansökan beviljad.