Nyheter & artiklar från Myndighetsjuridik

Försäkringskassan beviljar färre sjukpenning

År 2014 var det 5900 personer som fick sin sjukpenning indragen. I fjol steg siffran till ca 26 600 personer. I dessa fall handlar det om personer som haft sjukpenning mer än 180 dagar i den så kallade rehabiliteringskedjan.

År 2014 var det 5900 personer som fick sin sjukpenning indragen. I fjol steg siffran till ca 26 600 personer. I dessa fall handlar det om personer som haft sjukpenning mer än 180 dagar i den så kallade rehabiliteringskedjan.

Därutöver finns ett stort antal personer som fått avslag på sin ansökan om sjukpenning. Även den siffran har ökat. Tendensen är alltså tydlig: Försäkringskassan har blivit striktare i sina bedömningar. Frågan är varför. Många sjuka upplever att Försäkringskassan sparkar på den som redan ligger och kräver svar på varför situationen ser ut som den gör.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är den tillsynsmyndighet som granskar Försäkringskassans handläggning av ärenden. I en granskning som gjordes tidigare i år konstaterar ISF inte bara att allt fler blivit utan sjukpenning, men även att indragningarna varierat stort beroende på var i Sverige man varit bosatt. Exempelvis har andelen personer bosatta i Norrbottens län och som fått sin sjukpenning indragen år 2017 varit 23 procent, medan samma andel för bosatta i Södermanlands län varit 5,3 procent. Skillnaden är alltså markant och ger upphov till frågan hur rättssäkra Försäkringskassans bedömningar faktiskt är. Mer om ISF granskningen kan du läsa på ISF hemsida

Frågan är särskilt intressant mot bakgrund av att någon ändring av lagstiftningen inte skett. Det är även mindre troligt att det rör sig om fler personer som blivit sjuka. En möjlig förklaring, vilket även ISF påtalat, är att regeringen satt ett mål om max 9,0 sjukpenningdagar till år 2020. Ett sådant mål påverkar givetvis Försäkringskassans styrning och innebär i slutändan fler beslut om indragning och avslag. Att rikta den primära kritiken mot Försäkringskassan är därför inte nödvändigtvis alltid helt befogat. Om det inte är fler indragningar och avslag som leder till att regeringens mål om 9,0 sjukpenningdagar kan uppnås, vad är det då istället? I sammanhanget bör poängteras att Försäkringskassan givetvis har ett eget ansvar att se till att man lever upp till aktuellt regelverk.

Är du en av de som drabbats och inte fått sjukpenning? Då är du välkommen att höra av dig till Myndighetsjuridik AB som hjälper dig att överklaga Försäkringskassans beslut. I de flesta fall finns ett bedömningsutrymme i sjukpenningärenden där vi kan vara dig behjälpliga i att hitta rätt motivering och hänvisning till relevant praxis. Det kan även vara så att sjukskrivande läkare inte formulerat sig på exakt sådant sätt som ibland krävs för att uppfylla Försäkringskassans krav. På Myndighetsjuridik AB lämnar vi råd och stöd kring vilka ytterligare medicinska uppgifter som bör hämtas in från din läkare. Dessa uppgifter kan vara helt avgörande när du t.ex. överklagar Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten.