Kammarrätten narkolepsi AFU ångest depression sjukpenning

Narkolepsi gav rätt till sjukpenning - en AFU inte avgörande vid bedömningen

Kammarrätten beviljar tre fjärdedels sjukpenning för narkolepsi.

Kammarrätten i Stockholms dom meddelad 2020-12-29 i mål 1202-20 och 1203-20

Den försäkrade som lider av narkolepsi har sedan 2016 uppburit sjukpenning i olika omfattningar. Diagnosen innebär ofrivilliga sömnattacker under dagen som leder till kronisk sömnbrist och aktivitetsbegränsningar framför allt i form av trötthet och ökat behov av vila och återhämtning samt hjärntrötthet. N.N. har därutöver ett blandat ångest- och depressionstillstånd. N.N. har ansökt om tre fjärdedels sjukpenning för tre perioder: 13 september 2018 – 30 november 2018, 1-16 december 2018 och 24 december – 29 april 2019. Såväl Försäkringskassan som förvaltningsrätten har beviljat N.N. sjukpenning med en fjärdedel för samtliga aktuella perioder och hänvisat huvudsakligen till arbetsförmågeutredningen där N.N. presterat förhållandevis bra.

Kammarrätten anser dock att en arbetsförmågeutredning där testmomenten genomförts i en lugn miljö och under optimala förutsättningar bör beaktas med försiktighet och kan därmed inte ges avgörande betydelse vid bedömningen av N.N:s arbetsförmåga. Kammarrätten ser ingen anledning att ifrågasätta behandlande läkarens bedömning och finner det tillräckligt utrett att arbetsförmågan varit nedsatt med tre fjärdedelar under samtliga aktuella perioder. Kammarrätten beviljar därför tre fjärdedels sjukpenning för samtliga tre perioder.