sjukpenning objektiva undersökningsfynd gastropares magsmärta undervikt

Hel sjukpenning i kammarrätten för gastropares

Kvinnan som är långtidssjuk i gastropares och lider av undernäring ledande till trötthet, orkeslöshet, koncentrationssvårigheter, nedsatt kognitiv förmåga och muskelsvaghet hade ansökt om hel sjukpenning över sommaren 2018. Av det medicinska underlaget framgår bland annat att hon är underviktig, har svåra magsmärtor, mår illa och kräks flera gånger dagligen samt har förstoppningsproblematik.

Försäkringskassan avslog ansökan på grund av bristande objektiva undersökningsfynd. Förvaltningsrätten resonerade som Försäkringskassan och avslog överklagandet. Rätten konstaterade därutöver att behandlande läkare baserat sitt intyg på skriftligt underlag utan att ha träffat patienten.

Kammarrätten noterar att det av en besöksanteckning framgår att behandlande läkare undersökt den försäkrade vid aktuell tidpunkt för läkarintyget. Rätten finner att trots knapphändiga beskrivningar av sättet som arbetsförmågan är nedsatt på i det medicinska underlaget är grundsjukdomen välutredd och besvären kontinuerliga under längre tid. Kammarrätten anser därmed att den samlade medicinska utredningen visar att den försäkrade saknat arbetsförmåga i normalt förekommande förvärvsarbete under aktuell period varför den försäkrade har rätt till sjukpenning enligt ansökan.