Jimmy Laine

Överklaga Försäkringskassan beslut

Har du fått ett beslut från Försäkringskassan som du är missnöjd med kan du begära omprövning av beslutet. Ett beslut efter omprövning kan du sedan överklaga vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen.

När du överklagar ett beslut till förvaltningsrätten är det viktigt att du följer de anvisningar som framgår av Försäkringskassans omprövningsbeslut. Där anges bl.a. att en överklagan ska skickas in skriftligen till Försäkringskassans omprövningsenhet. Försäkringskassan saknar tyvärr en mail adress dit man kan maila in en överklagan.

Att överklaga ett beslut till förvaltningsrätten är kostnadsfritt. Det kan av många upplevas som svårt och besvärligt att veta hur man formulerar en överklagan. Av den anledningen är det många som väljer att ta hjälp av ett juridiskt ombud för att hitta rätt i den juridiska argumentationen. Det kan även vara bra att notera att Försäkringskassan har egna jurister som oftast lämnar in kompletterande synpunkter till förvaltningsrätten. Redan av den anledningen kan det vara fördelaktigt för dig att ta hjälp av juridiskt ombud för att angripa Försäkringskassans bedömning rättsligt.

Tänk på detta när du överklagar

Väljer du att överklaga på egen hand bör du tänka på följande:

  • En överklagan ska vara inlämnad inom två månader räknat från det datum då du tog del av omprövningsbeslutet
  • Ange vilket beslut som din överklagan avser
  • Beskriv hur du vill att beslutet ändras och varför Glöm inte att skriva ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer Har du ett privat ombud (t.ex. en bekant eller familjemedlem) behöver du bifoga en fullmakt. Du kan ladda ned fullmakten från Försäkringskassans hemsida. Har du däremot anlitat en juristbyrå har dessa oftast sina egna fullmakter
  • I vissa fall kan det vara fördelaktigt att lämna in nya medicinska underlag när du överklagar. Be gärna din läkare att först läsa igenom Försäkringskassans omprövningsbeslut för att få en närmare uppfattning vilka uppgifter som behöver kompletteras
  • Skicka beslutet till den adress som framgår av omprövningsbeslutet

Vad händer efter att du lämnat in överklagandet?

När du har skickat in överklagandet till omprövningsenheten kommer du att få ett bekräftelsebrev om att din skrivelse har mottagits. Innan Försäkringskassan skickar överklagandet vidare till förvaltningsrätten görs en bedömning om beslutet kan ändras p.g.a. att det varit uppenbart felaktigt.

Tillfälle att yttra dig

När överklagandet har kommit in till förvaltningsrätten kommer skrivelsen att kommuniceras till Försäkringskassans processjuridiska avdelning. Deras egna jurister tar därefter ställning till om det finns skäl att yttra sig i målet. I det fall Försäkringskassan väljer att yttra sig kommer du i din tur få möjlighet att svara på ett sådant yttrande. Observera att du inte är tvungen att yttra dig i målet.

Muntlig förhandling

Du har alltid möjlighet att begära muntlig förhandling hos förvaltningsrätten. Det innebär att du ges tillfälle att föra din talan muntligt inför domstolen som består av en lagfaren domare och tre nämndemän. Om du begär muntlig förhandling bör du även ange skälen till detta. Du har även rätt att yrka att rätten hör din läkare som sakkunnigt vittnesmål.

Hur lång tid tar det innan dom avkunnas?

Handläggningstider hos förvaltningsrätterna ligger för närvarande runt ca 12 månader.

Överklaga till kammarrätten

I det fall du får ett avslag även från förvaltningsrätten kan du överklaga vidare till kammarrätten. För att få sakfrågan prövad krävs att kammarrätten beviljar prövningstillstånd. Sådant tillstånd beviljas normalt sett när kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten dömt rätt eller för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor (praxisbildande syfte).

Önskar du hjälp av juridiskt ombud?

Om du upplever att förfarandet kring att överklaga är för krångligt eller om du helt saknar orken att överklaga, är du välkommen att vända dig till oss på Myndighetsjuridik AB för professionell juridisk hjälp.