stress ångest objektiva undersökningsfynd kammarrätten

Sjukpenning i kammarrätten för stressyndrom – tillräckliga undersökningsfynd

Såväl Försäkringskassan som förvaltningsrätten hade avslagit den försäkrades ansökan om sjukpenning avseende stress- och ångestsyndrom på grund av otillräckliga objektiva undersökningsfynd. Försäkringskassan uppgav att det medicinska underlaget saknade tydliga beskrivningar av omfattningen av besvären samt på vilket sätt de sätter ned arbetsförmågan samt att uppgifterna baserades på den försäkrades egna beskrivningar i stället för läkarens undersökningsfynd.

Av läkarintygen framgick att den försäkrade inte kunde upprätthålla arbetet på grund av långvarig ångest- och stressituation som uttryckte sig bland annat i magsmärtor, svindel, kräkningar och bröstsmärta. I det medicinska underlaget beskrevs bland annat att när man har ett ångestpåslag är det svårt att påbörja, utföra och avsluta en aktivitet eller uppgift samt att det är svårare att kognitivt lösa problem när hjärnan upptas av ångest. Därutöver framgick det att den försäkrade fått ersättning för samma symptom både före och efter den aktuella perioden.

Kammarrätten finner att beskrivningarna i det medicinska underlaget är tillräckligt tydliga och att utredningen ger stöd för nedsatt arbetsförmåga varför överklagandet ska bifallas och rätt till hel sjukpenning föreligger.