AFU FMR objektiva undersökningsfynd sjukersättning sjukpenning normalt förekommande arbete kammarrätten

Sjukpenning för multisjuk med beviljad sjukersättning

Den försäkrade som har en långvarig och bred sjukdomsbild hade ansökt om sjukpenning för tre perioder under 2018 och 2019. Hon hade även fått rätt till sjukersättning 2019. I ärendet fanns såväl AFU som utlåtande från FMR som båda gav stöd för nedsatt arbetsförmåga. Försäkringskassan ansåg dock att en del av läkarintygen var för gamla samt att underlaget saknade objektiva undersökningsfynd och avslog ansökan. Även förvaltningsrätten konstaterade att så långt som möjligt och rimligt ska bedömningen utgå från objektiva fynd, tester och observationer och avslog överklagandet.

Kammarrätten anser att det av den medicinska utredningen framgår att den försäkrade har en komplex sjukdomsbild med ett stort antal diagnoser som såväl enskilt som tillsammans påverkar hennes arbetsförmåga. Arbetsförmågan bedöms ha varit helt nedsatt i förhållande till normalt förekommande arbete under de aktuella perioderna varför den försäkrade har rätt till sjukpenning i enlighet med ansökan.