sjukersättning kammarrätten utvecklingsstörning ångestsyndrom autism objektiva undersökningsfynd beskrivningar i underlag

Sjukersättning i kammarrätten – tillsyn dygnet runt

Av det medicinska underlaget framgår att den försäkrade har omfattade medfödda funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar i form av bland annat epilepsi, utvecklingsstörning, personlighetsstörning och autism samt att han bor på ett LSS-boende där han har tillsyn dygnet runt. Försäkringskassan avslog ansökan på grund av att det i underlaget inte tydligt gick att utläsa vad den försäkrade inte skulle klara av på grund av sina funktionsnedsättningar. Förvaltningsrätten avslog överklagandet med samma resonemang som Försäkringskassan.

Kammarrätten bedömer att utredningen i målet ger stöd för att funktionsnedsättningarna fanns redan vid tidpunkten för ansökan. Kammarrätten anser vidare att de anpassningar som skulle krävas för att den försäkrade eventuellt skulle kunna utföra ett arbete till någon del anses så omfattande att arbetet inte kan räknas som förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Kammarrätten konstaterar även att alla rehabiliteringsåtgärder är uttömda och att arbetsförmågan anses helt nedsatt under överskådlig tid varmed överklagandet ska bifallas och den försäkrade har rätt till sjukersättning enligt ansökan.