Kammarrätten objektiva undersökningsfynd kronisk trötthet samsjuklighet

Samsjuklighet med smärta och kognitiva nedsättningar gav rätt till hel sjukpenning

Kammarrätten finner tillräckligt stöd för helt nedsatt arbetsförmåga

Kammarrätten i Stockholms dom meddelad den 8 januari 2021 i mål nr 3361-20

Den försäkrade har haft en nedsatt arbetsförmåga till följd av buksmärtor, illamående, huvudvärk, kronisk trötthet, koncentrationssvårigheter samt nedsatt minne. Såväl Försäkringskassan som förvaltningsrätten har ansett att det inte går att utläsa vilka aktiviteter som är svåra eller olämpliga för N.N att utföra p.g.a. besvären. Enligt Försäkringskassan har läkaren i huvudsak grundat sin bedömning på de uppgifter som N.N själv har lämnat. Försäkringskassan har m.a.o. bedömt att de objektiva undersökningsfynden inte har varit tillräckliga.

Kammarrätten har dock ansett att underlaget i tillräcklig grad styrker att arbetsförmågan varit helt nedsatt i förhållande till normalt förekommande arbete. Kammarrätten har i sin bedömning beaktat hur det funnits konkreta undersökningsfynd samt att aktuella symtom varit typiska vid kronisk smärta. Sammantaget ansåg kammarrätten att det inte var möjligt för N.N att utföra ett arbete innan en välfungerande behandling har hittats. N.N beviljades följaktligen hel sjukpenning för perioden 1 november 2018 - 3 mars 2019.