Kammarrätten sjukpenning objektiva undersökningsfynd depression ångest

Rätt till hel sjukpenning för svår depression trots avsaknad av objektiva undersökningsfynd

Kammarrätten finner inte skäl att ifrågasätta behandlande läkares bedömning.

Kammarrätten i Göteborgs dom meddelad 2021-01-12 i mål 5772-20

Den långtidssjuka försäkrade med diagnosen svår depressiv period utan psykotiska symptom samt generaliserat ångestsyndrom sökte sjukpenning för två olika perioder under sommaren och vintern 2019-2020. Diagnosen medför stora problem med koncentration och exekutiva funktioner och panikångest som tar fysiska uttryck i kraftig huvudvärk, yrsel, illamående och även självskadeattacker mm. Försäkringskassan avslog båda perioderna med hänvisning till att det medicinska underlaget inte kunde påvisa ett försämrat tillstånd då det saknades objektiva undersökningsfynd. Försäkringskassan ansåg att N.N. ändå kunde klara av ett visst lättare arbete utan större krav.

Förvaltningsrätten ändrade Försäkringskassans beslut delvis och fann det styrkt genom läkarintyg att ett försämrat tillstånd förelåg för en del av den senare perioden varmed N.N. hade rätt till hel sjukpenning under denna period. I övrigt fastställde förvaltningsrätten Försäkringskassans beslut. Försäkringskassan överklagade.

Kammarrätten instämmer nu i förvaltningsrättens bedömning och konstaterar att även om det inte klart går att utläsa vilka undersökningsfynd eller observationer som ligger till grund för funktionsnedsättningarna och aktivitetsbegränsningar finns det inte skäl att ifrågasätta läkarens bedömning. Kammarrätten anser sammantaget att det medicinska underlaget i målet ger stöd för en helt saknad arbetsförmåga för den av förvaltningsrätten beviljade perioden och att N.N. därmed har rätt till hel sjukpenning.