överklaga försäkringskassan sjukpenning krisreaktion hotelser dåligt uppförande arbetsgivare

Krisreaktion på arbetsgivarens hotelser ger rätt till sjukpenning i kammarrätten

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och beviljar sjukpenning för en försäkrad som fick en krisreaktion till följd av sin arbetsgivares uppförande.

Kammarrätten i Göteborgs dom meddelad 2021-01-28 i mål 4473-20

Den försäkrade utsattes av sin arbetsgivare för verbala hot, manipulationer och annat regelvidrigt beteende och drabbades av en krisreaktion som ledde till sjukskrivning. Arbetstagaren upplevde oro och ångest, hade sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och diagnostiserades därutöver med en depressiv episod. 
Försäkringskassan avslog ansökan med hänvisning till att den försäkringsmedicinska rådgivaren (FMR) hade konstaterat att det i underlaget saknades observationsfynd för depression och att de övriga symptomen kunde förklaras med den försäkrades grunddiagnos ADHD. Av det medicinska underlaget framgår att den försäkrade led av ångest- och stresskänslor, rastlöshet, känslor av upprördhet samt dysfori och var handlingsförlamad.
Även förvaltningsrätten avslog överklagandet och konstaterade att så långt det är möjligt och rimligt ska bedömningen utgå från objektiva fynd, tester och observationer. Förvaltningsrätten bedömde att det i underlaget endast fanns sparsamma uppgifter om funktions- och aktivitetsbegränsningar och att det saknades en tydlig beskrivning på vilket sätt och i vilken omfattning arbetsförmågan var nedsatt i det ordinarie arbetet. 
Kammarrätten anser nu att det saknas skäl att ifrågasätta behandlande läkares bedömning då denne undersökt den försäkrade vid flera tillfällen och beordrat såväl kuratorskontakt som medicinering som nödvändiga åtgärder för återställande av arbetsförmågan. Kammarrätten fäster således inte avgörande betydelse vid uppgifter om svårighetsgrad eller vid beskrivningar av på vilket sätt besvären sätter ner arbetsförmågan utan anser, efter en samlad bedömning och med tanke på att sjukfallet förväntades bli kortvarigt, att rätt till sjukpenning föreligger och att överklagandet ska bifallas.