Myndighetsjuridik överklaga Försäkringskassan omvårdnadsbidrag

Kammarrätten höjer omvårdnadsbidraget för ett barn med diabetes typ 1

Försäkringskassan beslutade att bevilja en fjärdedels omvårdnadsbidrag, och beslutet ändrades inte av förvaltningsrätten. Med hjälp av Myndighetsjuridik överklagades beslutet vidare till kammarrätten, och som meddelade prövningstillstånd samt beviljade ansökan.

Föräldrarna vars barn hade insjuknat i diabetes typ 1 från ca 1-årsålder hade ansökt om ett halvt omvårdnadsbidrag. Vården av barnet var omfattande och tillsyn behövdes även nattetid. Föräldrarna behövde bevaka barnets blodsocker konstant och försöka hålla den på en jämn nivå samt dosera insulinmängden rätt för att undvika komplikationer såsom medvetslöshet och krampanfall och i värsta fall död. Alla barnets måltider behövde planeras noga då blodsockernivån påverkas förutom vad man äter även av fysisk aktivitet och stress. Vården omfattade bland annat kontroller genom stick i fingret flera gånger om dagen, byte av insulinpump, övervakning på nätterna och beslut kring behandling och aktiva insatser under de flesta av dygnets vakna timmar. Barnet kunde inte heller lämnas utan uppsikt av en diabeteskunnig vuxen person.

Försäkringskassan ansåg att vården av småbarn är krävande och att det är helt normalt att barn behöver vuxnas omvårdnad genom hela sin vardag. Försäkringskassan bedömde att trots att föräldrarna var något mer bundna till barnet än andra föräldrar är till barn utan funktionsnedsättning så var barnets faktiska behov av extraomvårdnad inte så stora att de berättigade till ett halvt omvårdnadsbidrag utan endast till en fjärdedel. 

Förvaltningsrätten instämde i Försäkringskassans beslut och ansåg att utredningen i målet inte räckte till att visa att barnets behov av omvårdnad och tillsyn berättigade till mer än en fjärdedels omvårdnadsbidrag.

Kammarrätten meddelade prövningstillstånd. Kammarrätten tar i sin bedömning särskild hänsyn till att det uppkommer speciella svårigheter när diabetes drabbar så små barn, vilket också kan leda till olika former av allvarliga följdsjukdomar. Enligt kammarrätten har barn med diabetes i regel beviljats halvt vårdbidrag, vid särskilda komplikationer även högre nivå. För ett halvt omvårdnadsbidrag krävs enligt praxis stora omvårdnadsbehov på grund av funktionsnedsättning och tillsyn nattetid, som i aktuellt fall, är en indikation på stora omvårdnadsbehov. Sammantaget bedömer kammarrätten att förutsättningarna är uppfyllda för beviljandet av ett halvt omvårdnadsbidrag, varför överklagandet lämnas med bifall.  

Ombud i kammarrätten var Myndighetsjuridik AB.