Myndighetsjuridik Försäkringskassan ångestsyndrom FMR rehabiliteringsinsatser sjukersättning överklaga

Kammarrätten ger Myndighetsjuridik rätt i sjukersättningsmål

Försäkringskassan beslutade att avslå ansökan om sjukersättning. Detta trots att läkaren bedömt arbetsförmågan som stadigvarande nedsatt i alla arbeten. Med hjälp av Myndighetsjuridik AB överklagades Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten som gav bifall. Försäkringskassan valde att överklaga domen till kammarrätten, som likt förvaltningsrätten ansåg att Försäkringskassan gjort en felaktig bedömning.

Den 33-åriga kvinnan som har en komplex psykiatrisk samsjuklighet i form av generaliserat ångestsyndrom, dystymi samt svårt tvångssyndrom främst bestående av tvångstankar hade ansökt om halv sjukersättning. Hon hade under flera års tid successivt arbetat upp sig till halvtid i anpassade lönebidragsanställningar och hennes arbete vid ansökningstillfället var till och med skapat enbart för henne. Det medicinska underlaget var samstämmigt och det framgick att funktionsnedsättningarna och aktivitetsbegränsningarna var att betrakta som bestående. Försäkringskassan avslog ansökan med motiveringen att det medicinska underlaget inte räckte till att visa att hennes arbetsförmåga var nedsatt med minst en fjärdedel för överskådlig framtid.

Den försäkrade överklagade Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten som gav henne rätt varmed hon beviljades halv sjukersättning enligt sin ansökan. Försäkringskassan överklagade domen till kammarrätten och argumenterade att hennes tillstånd inte var färdigutrett på grund av en pågående utredning om autismspektrumtillstånd. Enligt Försäkringskassan betydde detta även att det inte var säkert att alla lämpliga medicinska rehabiliteringsinsatser var uttömda. Försäkringskassans egna medicinska rådgivare (FMR) bedömde dock att nedsättningen av arbetsförmågan var varaktig och varnade för risk för försämring vid rehabiliteringsinsatser som innebär förändringar och ökade krav.

Kammarrätten tog upp ärendet och avslår nu Försäkringskassans överklagande. Enligt kammarrätten framgår det tydligt av utredningen att den försäkrade har en omfattande psykiatrisk samsjuklighet som sätter ned hennes arbetsförmåga. Kammarrätten finner sammantaget inga skäl att ifrågasätta uppgifterna om att den försäkrade inte klarar av högre sysselsättningsgrad än halvtid i något arbete överhuvudtaget. Den pågående utredningen är enligt kammarrätten inte avgörande för vare sig arbetsförmågenedsättningens omfattning eller varaktighet då dessa redan framgår tydligt av övrigt underlag. Kammarrätten bedömer i likhet med förvaltningsrätten att förutsättningarna för sjukersättning är uppfyllda och avslår därmed Försäkringskassans överklagande.

Ombud för den försäkrade i förvaltningsrätten och kammarrätten var Myndighetsjuridik AB.