AFU objektiva undersökningsfynd PTSD ME fibromyalgi kronisk utmattning

Kammarrätten: Fel att avslå när sjukpenningen beviljats för samma besvär under längre tid

Den försäkrade led av kronisk utmattning, PTSD och fibromyalgi och hade på grund av kraftig smärta funktionsbegränsningar i händer, handleder, armar och axlar samt ångest och sömnsvårigheter. Förutom läkarintyg fanns även en aktivitetsförmågeutredning i ärendet. Försäkringskassan hade beviljat kvinnan sjukpenning för två efterföljande perioder på samma underlag men ansåg i aktuellt ärende att utredningen inte visade nedsatt arbetsförmåga.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet och ansåg att det medicinska underlaget inte tillräckligt tydligt beskrev på vilket sätt besvären påverkade den försäkrades arbetsförmåga i ett anpassat arbete. Förvaltningsrätten ansåg även att kvinnan kunde ta ett arbete som inte var kognitivt eller fysiskt krävande och som kunde utföras i en lugn och strukturerad miljö. Den försäkrade hade då varit kontinuerligt sjukskriven i över fyra år för samma besvär utan att någon förbättring skett.

Efter sammantagen bedömning upphäver kammarrätten nu underinstansernas avgöranden och förklarar att den försäkrades arbetsförmåga varit helt nedsatt under aktuell period. Försäkringskassan har beviljat henne sjukpenning för en period i direkt anslutning till den aktuella och läkarintygen för de båda perioderna är i princip identiska. Det har enligt kammarrätten inte kommit fram något som tyder på att hennes tillstånd skiljde sig åt mellan de olika perioderna. Den försäkrade anses ha gjort sannolikt att hennes arbetsförmåga varit helt nedsatt även under aktuell period.