Kammarrätten objektiva undersökningsfynd depression

Kammarrätten beviljar hel sjukpenning trots avsaknad av objektiva undersökningsfynd

Kammarrätten fäste inte avgörande betydelse vid avsaknad av objektiva undersökningsfynd

Kammarrätten i Jönköpings dom meddelad 2020-12-09 i mål 3554-19

Den försäkrade som varit sjukskriven sedan 2016 för omfattande besvär med bland annat svåra smärtor och depression sökte sjukpenning för en tremånadersperiod under sommaren 2018. Försäkringskassan avslog ansökan och ansåg att N.N. kunde arbeta med rutinmässiga uppgifter som inte var fysiskt belastande och  inte innebar många sociala kontakter. Förvaltningsrätten instämde i Försäkringskassans bedömning samt konstaterade att N.N. trots sina besvär kunde arbeta med ett mindre krävande arbete utan stressmoment. Båda instanserna ansåg att det medicinska underlaget saknade objektiva undersökningsfynd som kunde styrka de psykiska besvären.

Kammarrätten bedömde att den samlade utredningen visade en sjukdomsbild med likartade sjukdomsbesvär under en relativt lång tid tillbaka samt att sökanden såväl före som efter den aktuella perioden fått hel sjukpenning för samma sjukdomar och funktionsnedsättningar. Kammarrätten fann ingen anledning att ifrågasätta behandlande läkares bedömning och fann styrkt att arbetsförmågan varit helt nedsatt i förhållande till normalt förekommande förvärvsarbete på arbetsmarknaden varmed rätt till hel sjukpenning förelog.