sjukersättning intellektuell funktionsnedsättning utvecklingsstörning utsiktslösa rehabiliteringsåtgärder anpassat arbete

Kammarrätten beviljar hel sjukersättning – att alla rehabiliteringsåtgärder inte prövats spelar ingen roll

Den 36-åriga mannen hade en medfödd intellektuell utvecklingsstörning samt flera andra funktionsnedsättningar vilket medförde att han aldrig varit arbetsför. Försäkringskassan avslog hans ansökan om sjukersättning på grund av att alla rehabiliteringsåtgärder inte var prövade och förvaltningsrätten anslöt sig till Försäkringskassans resonemang. Kammarrätten anser nu sammantaget att underlaget räcker till att visa att mannen har rätt till hel sjukersättning.

Den försäkrade som var född med en psykisk utvecklingsstörning och flera andra funktionsnedsättningar hade aldrig förvärvsarbetat och ansökte om sjukersättning. Arbetsförmedlingen hade bedömt att inte ens ett anpassat arbete skulle vara aktuellt för honom och det medicinska underlaget visade att han hade en stadigvarande funktionsnedsättning som medförde omfattande aktivitetsbegränsningar.

Försäkringskassan avslog ansökan på grund av att alla möjliga arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder inte var genomförda varför det på sikt kunde finnas en möjlighet till arbete i någon omfattning i ett enkelt och för honom anpassat arbete. Förvaltningsrätten höll med Försäkringskassan och bedömde att det i målet saknades utredning som visade varför medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder var utsiktslösa.  

Kammarrätten anser nu att den medicinska utredningen visar att de anpassningar som skulle krävas för att den försäkrade kunde utföra ett betalt arbete är så omfattande att det framstår som orealistiskt att någon arbetsgivare skulle vara villig att genomföra dem. Därutöver har det i målet efter förvaltningsrättens dom tillkommit ett läkarutlåtande som bekräftar att den försäkrades tidigare svårigheter berott på en obotlig, genetisk progredierande sjukdom. Kammarrätten anser efter sammantagen bedömning att underlaget ger stöd för att arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder är utsiktslösa. Att rehabiliteringsåtgärder inte prövats i närtid ändrar inte den bedömningen varför kammarrätten beviljar hel sjukersättning i enlighet med överklagandet.