Sjukersättning kronisk huvudvärk objektiva undersökningsfynd kammarrätten

Hel sjukersättning i kammarrätten för kronisk huvudvärk trots avsaknad av objektiva undersökningsfynd

Den försäkrade hade ansökt om sjukersättning på grund av kronisk huvudvärk. Förutom daglig huvudvärk drabbas han 4-5 dagar i veckan av svåra besvär och illamående så att han behöver vara sängliggande. Han medicinerar för att minska migränfrekvensen och förbättra sömnen men ingen behandling han genomgått har hjälpt och någon förbättring är inte att vänta. Arbetsförmedlingen har vid två olika tillfällen konstaterat att den försäkrade saknar arbetsförutsättningar och arbetsförmåga oavsett uppgift och bedömt att det inte finns ytterligare insatser som kan erbjudas som skulle möjliggöra en arbetsförmåga om minst 25 procent.

Försäkringskassan avslog ansökan, hänvisade till avsaknad av objektiva undersökningsfynd och konstaterade att det medicinska underlaget inte tillräckligt väl beskrev hur diagnosen påverkade den försäkrades arbetsförmåga. Försäkringskassan ansåg att informationen som framgick av läkarens och Arbetsförmedlingens utlåtanden var till stor del baserat på den försäkrades egna uppgifter. Förvaltningsrätten gav Försäkringskassan rätt och avslog överklagandet.

Kammarrätten konstaterar bland annat att prövningen av arbetsförmågan ska vara verklighetsförankrad på det sättet att den försäkrade ska kunna försörja sig genom att utföra ett arbete som någon är villig att betala för. Vidare noterar kammarrätten att arbetsförmedlingens utredningar visar att den försäkrade i flera omgångar prövats mot såväl reguljär som anpassad arbetsmarknad men att hans arbetsförmåga inte har bedömts komma upp i 25 procent. Kammarrätten anser att utredningen ger tillräckligt stöd för att den försäkrades arbetsförmåga får anses vara nedsatt med minst en fjärdedel varför överklagandet ska bifallas och den försäkrade beviljas hel sjukersättning enligt ansökan.