eftergift kammarrätten överklaga Försäkringskassan särskilda skäl för eftergift återbetalningsskyldig

Hel eftergift pga fyra år lång handläggningstid hos Försäkringskassan

Den försäkrade fick för mycket aktivitetsersättning utbetalt under några månader år 2015 och hörde av sig till Försäkringskassan för att kontrollera att beloppet varit korrekt. Försäkringskassan bekräftade att beloppet varit för högt och informerade den försäkrade om att han kunde komma att behöva betala tillbaka den felaktigt utbetalda ersättningen. Först fyra år senare kontaktade Försäkringskassan honom igen med ett beslut om återkrav om 18 225 kr.

Den försäkrade överklagade men förvaltningsrätten fann i likhet med Försäkringskassan att mannen var återbetalningsskyldig och att det inte förelåg några särskilda skäl för hel eftergift. Även om Försäkringskassan orsakat de felaktiga utbetalningarna bedömde Försäkringskassan och förvaltningsrätten att den försäkrade insett felaktigheten eftersom han kontaktat Försäkringskassan om saken.

Kammarrätten finner också att den försäkrade är återbetalningsskyldig men bedömer att den oskäligt långa handläggningstiden hos Försäkringskassan tillsammans med att det inte är den försäkrade själv som orsakat felaktigheterna utgör särskilda skäl för hel eftergift. Kammarrätten bifaller därför överklagandet och den försäkrade befrias helt från återbetalningsskyldighet.