Kammarrätten objektiva undersökningsfynd fibromyalgi ME

Hel beviljad sjukpenning för kvinna med ME

Hel beviljad sjukpenning för kvinna med ME/CFS i kammarrätten trots Försäkringskassans överklagande

Kammarrätten i Jönköpings dom meddelad 2012-11-05 i mål 3350-3351-11

Den försäkrade med lång sjukdomshistoria och diagnoserna fibromyalgi och ME (myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom) ansökte på grund av försämrat tillstånd hel sjukpenning för en tremånadersperiod våren 2018. Diagnosen innebär omfattande psykiska och fysiska besvär som framgår av det medicinska underlaget och även stöds av arbetsförmedlingens utredning. Försäkringskassan avslog ansökan och hänvisade bland annat till saknaden av objektiva undersökningsfynd samt att det inte framgick av det medicinska underlaget i vilken grad och på vilket sätt besvären orsakar en nedsatt arbetsförmåga.

Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten bedömde att det medicinska underlaget var tillräckligt för att styrka helt nedsatt arbetsförmåga och att rätt till hel sjukpenning förelog. Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning om att avsaknaden av objektiva undersökningsfynd inte bör ges någon avgörande betydelse då många sjukdomar inte låter sig påvisas objektivt och beviljade hel sjukpenning för aktuell period.