aktivitetsersättning autismspektrum asperger sjukersättning kammarrätten

Försäkringskassan utförsäkrade man med aktivitetsersättning – kammarrätten beviljar hel sjukersättning

Försäkringskassan ansåg att eftersom inte alla arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder gick att genomföra så fanns det möjlighet kvar att mannen kunde arbeta med något anpassat. Kammarrätten gör en motsatt bedömning och beaktar tidigare uppburen aktivitetsersättning och ett konstant tillstånd under längre tid och ger mannen rätt till hel sjukersättning.

Den 30-åriga mannen hade flera kroniska diagnoser sedan många år tillbaka och hade, tills han fyllde 30 år, uppburit aktivitetsersättning. Av det medicinska underlaget framgick att han bland annat hade Aspergers syndrom, kroniskt förstämningssyndrom, autismspektrumstörning och depressionsproblematik. Läkaren hade bedömt hans arbetsförmåga helt nedsatt och det var tydligt att psykoterapi och arbetslivsinriktad rehabilitering inte gått att genomföra då försök inneburit ökad ångest och depressivitet. Försäkringskassan menade dock att det därför fortfarande fanns medicinska och arbetslivsinriktade åtgärder kvar att testa som kunde förbättra arbetsförmågan. Försäkringskassan bedömde därmed att det inte var bevisat att mannen inte i framtiden kunde ta ett anpassat arbete och avslog hans ansökan om sjukersättning.

Förvaltningsrätten höll med Försäkringskassan och avslog överklagandet. Mannen överklagade till kammarrätten och gav in en senare genomförd utredning hos Arbetsförmedlingen som utvisade en helt nedsatt arbetsförmåga. Kammarrätten tog upp ärendet och bedömer nu att det inte finns hinder att beakta senare inkomna relevanta beslutsunderlag samt att tillståndet under längre tid varit konstant. Kammarrätten noterar även att mannen omedelbart före sin ansökan om sjukersättning uppburit aktivitetsersättning. Vid en samlad bedömning beslutar kammarrätten därmed att överklagandet ska bifallas och mannen har rätt till hel sjukersättning enligt ansökan.