Kammarrätten sjukersättning utvecklingsstörning

Försäkrad med psykisk utvecklingsstörning beviljas hel sjukersättning

Kammarrätten beviljar hel sjukersättning till sökande på åttaårings intellektuell nivå

Kammarrätten i Sundsvalls dom meddelad 2020-12-21 i mål 52-20

Den försäkrade som har en lindrig psykisk utvecklingsstörning och befinner sig intellektuellt på en 8-årings nivå sökte hel sjukersättning efter att tidigare ha haft aktivitetsersättning. N.N.s funktionsnedsättning innebär att hen behöver stöd och hjälp i sin dagliga livsföring, allt från att knyta skor och sätta upp håret till att handla kläder och komma ut till daglig verksamhet och andra aktiviteter.

Försäkringskassan avslog ansökan på grund av att de aktuella aktivitetsbegränsningar och funktionsnedsättningar inte var tillräckligt utförligt beskrivna i det medicinska underlaget och att det därmed inte var klarlagt om och i så fall i vilken omfattning N.N.s arbetsförmåga skulle vara stadigvarande nedsatt. Förvaltningsrätten instämde och ansåg att utredningen inte styrkte en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga i ett anpassat förvärvsarbete.

Kammarrätten fann det styrkt att de psykiska och fysiska begräsningarna är av stadigvarande natur och sätter ned arbetsförmågan helt. Kammarrätten ansåg att de anpassningar N.N. skulle kräva för att kunna förvärvsarbeta inte står i rimlig proportion till den arbetsprestationen N.N. skulle kunna erbjuda arbetsgivaren varför de arbeten N.N. kan utföra inte kan betraktas som ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Kammarrätten bedömde att några ytterligare rehabiliteringsinsatser inte kunde antas leda till återfådd arbetsförmåga varför kammarrätten beviljade hel sjukersättning.